Veel leesplezier.
(Popcorn erbij?)

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de persoon die of het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: de persoon die dan wel het bedrijf dat de Opdracht heeft aanvaard.

1.3. Onder Partijen wordt verstaan: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

1.4. Onder Opdracht wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om al dan niet tegen betaling bepaalde Werkzaamheden te verrichten.

1.5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, informatie of gegevens.

1.6. Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), onderneemt dan wel doet ondernemen.

1.7. Onder Offerte wordt verstaan: een door Opdrachtnemer opgesteld document waarin de Werkzaamheden worden beschreven en de aan die Werkzaamheden verbonden kosten worden begroot.

2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Opdrachtnemer en alle Opdrachten, alsmede op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten hoe dan ook genaamd, evenals op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Gegevens opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

3.4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, evenals de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

3.5. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

4. Offertes

4.1. Alle Offertes van de Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer vóór aanvang van de Werkzaamheden, de Werkzaamheden (nader) schriftelijk vastleggen.

4.3. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

4.4. Indien de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de Offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Opdracht. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

4.5. Overschrijdingen van in een Offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Voornoemde verkoopcondities worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke verkoopcondities met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

5. Prijzen en betalingen

5.1. Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten.

5.2. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

5.3. De Opdrachtnemer is gerechtigd om aan de Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de Offerte is uitgebracht.

5.4. Alle betalingen dienen op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

6. Opdrachten en wijzigingen

6.1. Een Opdracht wordt geacht door de Opdrachtnemer te zijn aanvaard en door de Opdrachtgever te zijn verleend hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever, hetzij doordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt.

6.2. Wijzigingen in de Opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.3. Wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Opdrachtnemer, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.

6.4. Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van de Opdrachtgever.

6.5. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door de Opdrachtnemer worden overschreden. De Opdrachtnemer is daarvoor niet aansprakelijk.

6.6. Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht aan de Opdrachtnemer alle reeds door de Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door de Opdrachtnemer dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van de Opdrachtnemer te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdrachtnemer toekent.

7. Relatiebeheer

7.1. De Opdrachtnemer maakt van de contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. In geval van telefonisch contact wordt alleen dan een contactrapport gemaakt indien de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding geeft.

7.3. Als de Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per omgaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden. Uitsluitend indien de planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van een werkdag in acht wordt genomen, wordt de inhoud van het rapport pas na verloop van een werkdag als juist en volledig aangemerkt.

7.4. De Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Opdrachtgever aangewezen persoon of personen.

8. Inschakeling derden

8.1. Indien het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever of zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer dienstig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever Opdrachten aan derden te verstrekken. De ingeschakelde derde dient alsdan rechtstreeks te worden betaald door de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten door de Opdrachtnemer in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.

8.3. Indien en voor zover door een bij de uitvoering van een Opdracht ingeschakelde derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en de Opdrachtnemer, kan de Opdrachtnemer de betreffende voorwaarden en/of de betreffende regelgeving eveneens jegens Opdrachtgever inroepen. Voor het overige blijven op de rechtsverhouding tussen Partijen de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

9. Betalingen

9.1. Betaling dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

9.2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd.

9.3. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie en/of voorfacturatie bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, welke
facturen moeten zijn voldaan alvorens de Opdrachtnemer diens Werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet, dan wel te bedingen dat deze kosten rechtstreeks bij de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval de kosten voor productie-, exposure- en verspreidingshandelingen.

9.4. De Opdrachtnemer kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling voor de betalingen verlangen.

9.5. Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die de Opdrachtnemer maakt met betrekking tot het
incasseren van verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,- (exclusief BTW).

10. Opschorting, opzegging en ontbinding

10.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de uitvoering van de Opdracht op te schorten of te staken, indien de Opdrachtgever de
betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.

10.2. Indien Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen tegenover de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan is Opdrachtgever vanaf het moment van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtnemer heeft alsdan onder meer het recht de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op schadevergoeding. De door de Opdrachtgever te vergoeden schade omvat mede het positief contractbelang. Bij de bepaling van het positief contractbelang geldt het bepaalde in artikel 17 lid 4 en 5 als leidraad.

10.3. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Dit is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

10.4. In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen de Opdrachtnemer reeds heeft geleverd en/of heeft verricht of van hetgeen Opdrachtgever reeds heeft betaald. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op de Opdrachtnemer.

10.5. Een Partij is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.

11. Levertijden

11.1. Door de Opdrachtnemer opgegeven termijnen gelden uitsluitend als indicatieve termijnen en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijnen ontslaat de Opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens de Opdrachtnemer.

11.2. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

11.3. In het geval van overschrijding van enige termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

12. Zorgplicht

12.1. De Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

12.2. In voorkomende gevallen spant de Opdrachtnemer zich in om de Opdrachtgever in kennis te stellen van mogelijke juridische risico’s van het (beoogde) gebruik van de resultaten van een Opdracht (bijvoorbeeld in geval van strijdigheid met geldende wettelijke en zelfreguleringsvoorschriften of schending van (intellectuele-eigendomsrechten van derden). De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden. De Opdrachtnemer is daarvoor en elke andere vorm van gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade niet aansprakelijk.

12.3. Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, de Werkzaamheden en het werk (waaronder van de Opdrachtnemer afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

13. Klachten en bewijs

13.1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de (deel)factuur, na beëindiging van de (deel)Opdracht respectievelijk na constatering door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

13.2. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in het betreffende geval onredelijk bezwarend is.

13.3. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.

13.4. Klachten met betrekking tot facturen van de Opdrachtnemer schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

14. Aansprakelijkheid

14.1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de Opdrachtgever en/of van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:
– het niet of niet tijdig aanleveren van Bescheiden;
– tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de Opdracht reeds door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de Opdrachtgever heeft nagelaten deze
(desgevraagd) voor de voltooiing van de Opdracht goed te keuren;
– het vervoer van werken en/of goederen;
– tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen;
– fouten in en/of bij de plaatsing van communicatie uitingen in alle mogelijke media.

14.2. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de Werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.3. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beloopt nimmer meer dan het bedrag dat de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht uitgevoerde Werkzaamheden verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en
bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden. Indien de Opdrachtnemer ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

14.4. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

15. Overmacht

15.1. In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden volledig en/of tijdig uit te voeren, heeft de Opdrachtnemer te zijner keuze het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, transportstoringen en andere buiten de macht van de Opdrachtnemer of diens toeleveranciers liggende gebeurtenissen, evenals plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door toeleveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

16. Intellectuele eigendom, licentie en gebruik

16.1. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer Bescheiden e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.

16.2. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is voor de verkrijging en handhaving van diens rechtspositie gerechtigd tot het vestigen van (aanverwante) intellectuele-eigendomsrechten.

16.3. De Opdrachtnemer blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie van de Opdrachtnemer (bijvoorbeeld via de website van het Bureau of andere online-kanalen als YouTube). De gerechtigdheid van de Opdrachtnemer geldt tevens voor de Opdrachtgever en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.

16.4. Indien en voor zover de Opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een exclusieve licentie om de goedgekeurde resultaten van de Opdracht te gebruiken in overeenstemming met de afspraken tussen Partijen over doel van gebruik, periode, gebied en media zoals vermeld in de opdracht. Indien Partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk dat door Partijen is voorzien.

16.5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

16.6. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de verleende exclusieve licentie tot gebruik van het werk als omschreven in artikel 16.4 tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

16.7. Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over eventuele (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele-eigendomsrechten op de door de Opdrachtnemer voor Opdrachtgever tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de door Opdrachtnemer ontwikkelde broncodes van software en websites.

17. Aard en duur van de overeenkomst

17.1. De Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. De Opdrachtnemer spant zich daarbij in om de Werkzaamheden conform de wensen van de Opdrachtgever uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het de Opdrachtnemer te allen tijde vrij om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.

17.2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.

17.3. De overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd of voor de duur van de Opdracht en/of voltooiing van de Werkzaamheden aangegaan, zulks ter keuze van Partijen.

17.4. Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is de Opdrachtgever gehouden diens
(betalings)verplichtingen jegens de Opdrachtnemer na te komen als ware van opzegging geen sprake.

17.5. De honorering van de Opdrachtnemer gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand ten minste gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.

17.6. De Opdrachtgever is gehouden om de Opdrachtnemer te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld begrepen het verlagen van het budget van de Opdrachtgever ten behoeve van diens communicatiebelangen. Laat de Opdrachtgever dit na, dan verbeurt hij jegens de Opdrachtnemer een contractuele boete waarvan de hoogte aansluit bij de regeling als neergelegd in de beide voorgaande leden, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om eventuele daadwerkelijke schade aan de Opdrachtnemer te vergoeden.

18. Afwikkeling relatie

18.1. Alle materialen, waaronder ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, broncodes en publiciteitsmaterialen die zich aan het einde van de overeenkomst of de Opdracht bij de Opdrachtnemer bevinden, zullen door de Opdrachtnemer op eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verschuldigd (uit welke hoofde ook) is voldaan.

18.2. De Opdrachtnemer zal de materialen als omschreven in het voorgaande lid aan het einde van de overeenkomst of Opdracht gedurende een periode van maximaal vier weken bewaren. Binnen deze periode dient de Opdrachtgever kenbaar te maken of hij voornoemde materialen wenst te ontvangen. Indien de Opdrachtgever wenst dat de
Opdrachtnemer deze materialen voor een langere periode bewaart, maken Partijen ter zake nadere (financiële) afspraken. In ieder ander geval staat het de Opdrachtnemer vrij om zich van deze materialen te ontdoen.

18.3. Aan het einde van de relatie zal de Opdrachtnemer in voorkomend geval zonder uitstel de media schriftelijk Opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door deze aan te wijzen derde.

18.4. Indien de relatie tussen Partijen eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de
afwikkeling van de relatie noodzakelijk is. Dit geldt in ieder geval voor het bepaalde in artikel 16.

19. Overdracht en plichten

19.1. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en Opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

19.2. In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 19.1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

20. Bevoegde rechter/Weens Koopverdrag

20.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is.

20.3. Voor zover de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) mede betrekking hebben op internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten.

Bedenken
Webdesign Wireframes Functioneel ontwerp User Interface design User Experience design Customer journey Persona's
Bouwen
Website ontwikkeling API ontwikkeling Webapplicaties E-learning Webshop
Beheren
Hosting Website beveiligen Website onderhoud Domeinnaam registreren Website analyse
Bereiken
Conversie Optimalisatie Google adverteren Search Engine Optimization E-mail marketing Data driven marketing Inbound marketing Account based marketing
 
Customer relationship management Contentmarketing Copywriting A/B testing Usability testing Landingspagina optimalisatie Loyaliteitsprogramma